Nasıl dosya kilidi kontrol etmek için?

oy
226

Bir dosya bir try / catch bloğu kullanmadan kilitli olup olmadığını kontrol etmek için herhangi bir yolu var mı?

Şu anda, bildiğim tek yol sadece dosyayı açın ve herhangi yakalamak System.IO.IOException.

Oluştur 04/08/2008 saat 15:56
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


12 cevaplar

oy
166

Ben de benzer bir sorunla karşı karşıya zaman, aşağıdaki kodla tamamladı:

public bool IsFileLocked(string filePath)
{
  try
  {
    using (File.Open(filePath, FileMode.Open)){}
  }
  catch (IOException e)
  {
    var errorCode = Marshal.GetHRForException(e) & ((1 << 16) - 1);

    return errorCode == 32 || errorCode == 33;
  }

  return false;
}
Cevap 08/07/2010 saat 10:12
kaynak kullanıcı

oy
121

Bunu düşünmek Hayır, maalesef ve bu bilgi dosyası hemen ertesi saniye (: kısa zaman aralığını okuyun) kilitli kalabilir zaten beri değersiz olacaktır.

Neden özellikle dosya zaten kilitli olup olmadığını bilmek gerekir? bilerek bize size öğüt verme başka bir yol verebilir.

kod aşağıdaki gibi görünecektir edin:

if not locked then
  open and update file

Sonra iki çizgi arasındaki, başka işlem kolayca dosya kilitlemek size başlamak kesmeye çalışıyorlardı aynı sorunu veriyor olabilir: istisnalar.

Cevap 04/08/2008 saat 15:59
kaynak kullanıcı

oy
116

Diğer cevaplar eski bilgilere dayanmaktadır. Bu daha iyi bir çözüm sağlar.

Uzun zaman önce güvenilir, Windows basitçe o bilgileri izlemek yoktu çünkü bir dosya kilitleme süreçlerin listesini almak imkansızdı. Desteklemek için yeniden başlatın Yöneticisi API , bu bilgiler artık izlenir. Yeniden Yöneticisi API Windows Vista ve Windows Server 2008 (ile başlayan kullanılabilir : Çalışma zamanı Gereksinimleri yeniden Yöneticisi ).

Bir dosyanın yolunu alır ve bir döndüren kod araya List<Process>bu dosyayı kilitleme olan tüm işlemlerin.

static public class FileUtil
{
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  struct RM_UNIQUE_PROCESS
  {
    public int dwProcessId;
    public System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FILETIME ProcessStartTime;
  }

  const int RmRebootReasonNone = 0;
  const int CCH_RM_MAX_APP_NAME = 255;
  const int CCH_RM_MAX_SVC_NAME = 63;

  enum RM_APP_TYPE
  {
    RmUnknownApp = 0,
    RmMainWindow = 1,
    RmOtherWindow = 2,
    RmService = 3,
    RmExplorer = 4,
    RmConsole = 5,
    RmCritical = 1000
  }

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
  struct RM_PROCESS_INFO
  {
    public RM_UNIQUE_PROCESS Process;

    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = CCH_RM_MAX_APP_NAME + 1)]
    public string strAppName;

    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = CCH_RM_MAX_SVC_NAME + 1)]
    public string strServiceShortName;

    public RM_APP_TYPE ApplicationType;
    public uint AppStatus;
    public uint TSSessionId;
    [MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    public bool bRestartable;
  }

  [DllImport("rstrtmgr.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
  static extern int RmRegisterResources(uint pSessionHandle,
                     UInt32 nFiles,
                     string[] rgsFilenames,
                     UInt32 nApplications,
                     [In] RM_UNIQUE_PROCESS[] rgApplications,
                     UInt32 nServices,
                     string[] rgsServiceNames);

  [DllImport("rstrtmgr.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
  static extern int RmStartSession(out uint pSessionHandle, int dwSessionFlags, string strSessionKey);

  [DllImport("rstrtmgr.dll")]
  static extern int RmEndSession(uint pSessionHandle);

  [DllImport("rstrtmgr.dll")]
  static extern int RmGetList(uint dwSessionHandle,
                out uint pnProcInfoNeeded,
                ref uint pnProcInfo,
                [In, Out] RM_PROCESS_INFO[] rgAffectedApps,
                ref uint lpdwRebootReasons);

  /// <summary>
  /// Find out what process(es) have a lock on the specified file.
  /// </summary>
  /// <param name="path">Path of the file.</param>
  /// <returns>Processes locking the file</returns>
  /// <remarks>See also:
  /// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa373661(v=vs.85).aspx
  /// http://wyupdate.googlecode.com/svn-history/r401/trunk/frmFilesInUse.cs (no copyright in code at time of viewing)
  /// 
  /// </remarks>
  static public List<Process> WhoIsLocking(string path)
  {
    uint handle;
    string key = Guid.NewGuid().ToString();
    List<Process> processes = new List<Process>();

    int res = RmStartSession(out handle, 0, key);

    if (res != 0)
      throw new Exception("Could not begin restart session. Unable to determine file locker.");

    try
    {
      const int ERROR_MORE_DATA = 234;
      uint pnProcInfoNeeded = 0,
         pnProcInfo = 0,
         lpdwRebootReasons = RmRebootReasonNone;

      string[] resources = new string[] { path }; // Just checking on one resource.

      res = RmRegisterResources(handle, (uint)resources.Length, resources, 0, null, 0, null);

      if (res != 0) 
        throw new Exception("Could not register resource.");                  

      //Note: there's a race condition here -- the first call to RmGetList() returns
      //   the total number of process. However, when we call RmGetList() again to get
      //   the actual processes this number may have increased.
      res = RmGetList(handle, out pnProcInfoNeeded, ref pnProcInfo, null, ref lpdwRebootReasons);

      if (res == ERROR_MORE_DATA)
      {
        // Create an array to store the process results
        RM_PROCESS_INFO[] processInfo = new RM_PROCESS_INFO[pnProcInfoNeeded];
        pnProcInfo = pnProcInfoNeeded;

        // Get the list
        res = RmGetList(handle, out pnProcInfoNeeded, ref pnProcInfo, processInfo, ref lpdwRebootReasons);

        if (res == 0)
        {
          processes = new List<Process>((int)pnProcInfo);

          // Enumerate all of the results and add them to the 
          // list to be returned
          for (int i = 0; i < pnProcInfo; i++)
          {
            try
            {
              processes.Add(Process.GetProcessById(processInfo[i].Process.dwProcessId));
            }
            // catch the error -- in case the process is no longer running
            catch (ArgumentException) { }
          }
        }
        else
          throw new Exception("Could not list processes locking resource.");          
      }
      else if (res != 0)
        throw new Exception("Could not list processes locking resource. Failed to get size of result.");          
    }
    finally
    {
      RmEndSession(handle);
    }

    return processes;
  }
}

GÜNCELLEŞTİRME

İşte başka bir şeydir örnek kodla tartışma Yeniden Yöneticisi API'sini nasıl kullanılacağı hakkında.

Cevap 17/12/2013 saat 00:47
kaynak kullanıcı

oy
19

Ayrıca herhangi bir işlem bu dosyayı kullanıp kullanmadığını kontrol edin ve bir yükleyici yaptığı gibi devam etmek kapatmalısınız programların listesini gösterebilir.

public static string GetFileProcessName(string filePath)
{
  Process[] procs = Process.GetProcesses();
  string fileName = Path.GetFileName(filePath);

  foreach (Process proc in procs)
  {
    if (proc.MainWindowHandle != new IntPtr(0) && !proc.HasExited)
    {
      ProcessModule[] arr = new ProcessModule[proc.Modules.Count];

      foreach (ProcessModule pm in proc.Modules)
      {
        if (pm.ModuleName == fileName)
          return proc.ProcessName;
      }
    }
  }

  return null;
}
Cevap 01/04/2011 saat 12:19
kaynak kullanıcı

oy
15

Bunun yerine birlikte çalışma özelliği Kilit NET FileStream sınıfı yöntemlerini kullanabilirsiniz ve kilidini açabilir kullanmanın:

FileStream.Lock http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.filestream.lock.aspx

FileStream.Unlock http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.filestream.unlock.aspx

Cevap 08/03/2010 saat 18:09
kaynak kullanıcı

oy
7

İşte dosya kilidini bekleyin ve tekrar denemek için saniye sayısını ekler DixonD kodunun varyasyonu olan:

public bool IsFileLocked(string filePath, int secondsToWait)
{
  bool isLocked = true;
  int i = 0;

  while (isLocked && ((i < secondsToWait) || (secondsToWait == 0)))
  {
    try
    {
      using (File.Open(filePath, FileMode.Open)) { }
      return false;
    }
    catch (IOException e)
    {
      var errorCode = Marshal.GetHRForException(e) & ((1 << 16) - 1);
      isLocked = errorCode == 32 || errorCode == 33;
      i++;

      if (secondsToWait !=0)
        new System.Threading.ManualResetEvent(false).WaitOne(1000);
    }
  }

  return isLocked;
}


if (!IsFileLocked(file, 10))
{
  ...
}
else
{
  throw new Exception(...);
}
Cevap 24/09/2013 saat 19:34
kaynak kullanıcı

oy
7

DixonD mükemmel cevap (yukarıda) bir varyasyonu.

public static bool TryOpen(string path,
              FileMode fileMode,
              FileAccess fileAccess,
              FileShare fileShare,
              TimeSpan timeout,
              out Stream stream)
{
  var endTime = DateTime.Now + timeout;

  while (DateTime.Now < endTime)
  {
    if (TryOpen(path, fileMode, fileAccess, fileShare, out stream))
      return true;
  }

  stream = null;
  return false;
}

public static bool TryOpen(string path,
              FileMode fileMode,
              FileAccess fileAccess,
              FileShare fileShare,
              out Stream stream)
{
  try
  {
    stream = File.Open(path, fileMode, fileAccess, fileShare);
    return true;
  }
  catch (IOException e)
  {
    if (!FileIsLocked(e))
      throw;

    stream = null;
    return false;
  }
}

private const uint HRFileLocked = 0x80070020;
private const uint HRPortionOfFileLocked = 0x80070021;

private static bool FileIsLocked(IOException ioException)
{
  var errorCode = (uint)Marshal.GetHRForException(ioException);
  return errorCode == HRFileLocked || errorCode == HRPortionOfFileLocked;
}

Kullanımı:

private void Sample(string filePath)
{
  Stream stream = null;

  try
  {
    var timeOut = TimeSpan.FromSeconds(1);

    if (!TryOpen(filePath,
           FileMode.Open,
           FileAccess.ReadWrite,
           FileShare.ReadWrite,
           timeOut,
           out stream))
      return;

    // Use stream...
  }
  finally
  {
    if (stream != null)
      stream.Close();
  }
}
Cevap 03/01/2013 saat 04:41
kaynak kullanıcı

oy
7

Sen diyebiliriz lockfile ilgilendiğiniz dosyanın bölgeye birlikte çalışma yoluyla. Eğer (sizin işlem tarafından tutulan) dosyası o bölümünde bir kilit olacak başarılı olursa bu, bir özel durum olmaz, o kilidi olacak Aradığınızda kadar tutulur UnlockFile veya süreç ölür.

Cevap 24/07/2009 saat 07:42
kaynak kullanıcı

oy
6

dosya okumak veya ilk kendiniz kilitlemek için deneyerek kilitli olup olmadığını görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için buraya benim cevaba bakınız .

Cevap 09/03/2009 saat 13:54
kaynak kullanıcı

oy
6

Sonra iki çizgi arasındaki, başka işlem kolayca dosya kilitlemek size başlamak kesmeye çalışıyorlardı aynı sorunu veriyor olabilir: istisnalar.

Ancak bu şekilde, sorunun geçici olduğunu bilemez ve daha sonra yeniden denemek için. (Örneğin, sen yazılmaya çalışılırken bir kilit karşılaşmak durumunda kilit bitene kadar, yeniden deneniyor tutar bir iş parçacığı yazabilirim.)

IOException, diğer taraftan, bu kilitleme IO başarısızlığın nedeni yeterince kendisi tarafından özgü değildir. Geçici olmayan nedeni olabilir.

Cevap 17/08/2008 saat 19:17
kaynak kullanıcı

oy
0

Aynı şey ama PowerShell

function Test-FileOpen
{
  Param
  ([string]$FileToOpen)
  try
  {
    $openFile =([system.io.file]::Open($FileToOpen,[system.io.filemode]::Open))
    $open =$true
    $openFile.close()
  }
  catch
  {
    $open = $false
  }
  $open
}
Cevap 23/12/2015 saat 14:24
kaynak kullanıcı

oy
0

Ne yapıyor sona geçerli:

internal void LoadExternalData() {
  FileStream file;

  if (TryOpenRead("filepath/filename", 5, out file)) {
    using (file)
    using (StreamReader reader = new StreamReader(file)) {
     // do something 
    }
  }
}


internal bool TryOpenRead(string path, int timeout, out FileStream file) {
  bool isLocked = true;
  bool condition = true;

  do {
    try {
      file = File.OpenRead(path);
      return true;
    }
    catch (IOException e) {
      var errorCode = Marshal.GetHRForException(e) & ((1 << 16) - 1);
      isLocked = errorCode == 32 || errorCode == 33;
      condition = (isLocked && timeout > 0);

      if (condition) {
        // we only wait if the file is locked. If the exception is of any other type, there's no point on keep trying. just return false and null;
        timeout--;
        new System.Threading.ManualResetEvent(false).WaitOne(1000);
      }
    }
  }
  while (condition);

  file = null;
  return false;
}
Cevap 16/12/2013 saat 20:19
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more