Bir veritabanı kopyalamak için en iyi yolu nedir?

oy
23

Bir veritabanının bir kopyasını yapmak istediğinizde, hep yeni bir boş veritabanı oluşturmak ve sonra içine varolan veritabanının yedeğini geri. Bu gerçekten az hata eğilimli, en karmaşık ve bunu yapmanın en etkili yolu ise, ancak merak ediyorum?

Oluştur 04/08/2008 saat 20:27
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


5 cevaplar

oy
6

Boş veritabanı oluşturma adımı atlamak mümkündür. Sen geri sürecinin bir parçası olarak yeni bir veritabanı oluşturabilirsiniz.

Bu aslında bir veritabanı klonlamak için bildiğim en kolay ve en iyi yoldur. Sen yedeği komut dosyası hataları ortadan kaldırmak ve yerine SQL Server Management Studio akıtarak daha işlemini geri yükleyebilirsiniz

Eğer keşfetmek olabilir diğer iki seçenek vardır:

 1. Veritabanını ayırın .Mdf dosyasını kopyalayıp yeniden takmak.
 2. Tüm nesneleri kopyalamak için SQL Server Entegrasyon Hizmetleri (SSIS) kullanın

Ben yedekleme ile yapışmasını ve geri yükleme ve gerekirse otomatik hale öneririz.

Cevap 04/08/2008 saat 20:46
kaynak kullanıcı

oy
5

Burada geçmişte kullandığınız dinamik sql senaryo. Ayrıca değiştirilebilir ama bu size temellerini verecektir. Sana Management Studio kullanarak yapabilir hatalardan kaçınmak için scripting tercih:


Declare @OldDB varchar(100)
Declare @NewDB varchar(100)
Declare @vchBackupPath varchar(255)
Declare @query varchar(8000)


/*Test code to implement 
Select @OldDB = 'Pubs'
Select @NewDB = 'Pubs2'
Select @vchBackupPath = '\\dbserver\C$\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup\pubs.bak'
*/

SET NOCOUNT ON;

Select @query = 'Create Database ' + @NewDB
exec(@query)

Select @query = '
Declare @vBAKPath varchar(256)
declare @oldMDFName varchar(100)
declare @oldLDFName varchar(100)
declare @newMDFPath varchar(100)
declare @newLDFPath varchar(100)
declare @restQuery varchar(800)

select @vBAKPath = ''' + @vchBackupPath + '''
select @oldLDFName = name from ' + @OldDB +'.dbo.sysfiles where filename like ''%.ldf%''
select @oldMDFName = name from ' + @OldDB +'.dbo.sysfiles where filename like ''%.mdf%''
select @newMDFPath = physical_name from ' + @NewDB +'.sys.database_files where type_desc = ''ROWS''
select @newLDFPath = physical_name from ' + @NewDB +'.sys.database_files where type_desc = ''LOG''

select @restQuery = ''RESTORE DATABASE ' + @NewDB + 
' FROM DISK = N'' + '''''''' + @vBAKpath + '''''''' + 
'' WITH MOVE N'' + '''''''' + @oldMDFName + '''''''' + 
'' TO N'' + '''''''' + @newMDFPath + '''''''' + 
'', MOVE N'' + '''''''' + @oldLDFName + '''''''' + 
'' TO N'' + '''''''' + @newLDFPath + '''''''' + 
'', NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 10''

exec(@restQuery)
--print @restQuery'


exec(@query)

Cevap 04/08/2008 saat 21:18
kaynak kullanıcı

oy
0

Sağlayıcı Yayınla işlevsellik benim için büyük çalıştı. Bkz Scott Gu'nun Blog Entry .

Eğer Redgate yazılımın araçları gerçekten bir şey sağlam bir görünüm gerekiyorsa burada size hiç fazla SQL yapıyorsanız ... Bu $$ değer.

Cevap 05/08/2008 saat 00:11
kaynak kullanıcı

oy
2

Yedekleme ve Geri Yükleme tanıdığım en düz ileri bir yoldur. Güvenlik kimlik bilgileri restore veritabanı ile gelmediği olarak sunucular arasında dikkatli olmak zorunda.

Cevap 05/08/2008 saat 00:31
kaynak kullanıcı

oy
0
::================ BackUpAllMyDatabases.cmd ============= START
::BackUpAllMyDatabases.cmd
:: COMMAND LINE BATCH SCRIPT FOR TAKING BACKUP OF ALL DATABASES 

::RUN THE SQL SCRIPT VIA THE COMMAND LINE WITH LOGGING 
sqlcmd -S localhost -e -i "BackUpAllMyDatabases.sql" -o Result_Of_BackUpAllMyDatabases.log

::VIEW THE RESULTS
Result_Of_BackUpAllMyDatabases.log

::pause
::================ BackUpAllMyDatabases.cmd ============= END


--=================================================BackUpAllMyDatabases.sql start
DECLARE @DBName varchar(255)

DECLARE @DATABASES_Fetch int

DECLARE DATABASES_CURSOR CURSOR FOR
  select
    DATABASE_NAME  = db_name(s_mf.database_id)
  from
    sys.master_files s_mf
  where
    -- ONLINE
    s_mf.state = 0 

    -- Only look at databases to which we have access
  and has_dbaccess(db_name(s_mf.database_id)) = 1 

    -- Not master, tempdb or model
  --and db_name(s_mf.database_id) not in ('Master','tempdb','model')
  group by s_mf.database_id
  order by 1

OPEN DATABASES_CURSOR

FETCH NEXT FROM DATABASES_CURSOR INTO @DBName

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  declare @DBFileName varchar(256)  
  set @DBFileName = @DbName + '_' + replace(convert(varchar, getdate(), 112), '-', '.') + '.bak'
--REMEMBER TO PUT HERE THE TRAILING \ FOR THE DIRECTORY !!!
  exec ('BACKUP DATABASE [' + @DBName + '] TO DISK = N''D:\DATA\BACKUPS\' + 
    @DBFileName + ''' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N''' + 
    @DBName + '-Full Database Backup'', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 100')

  FETCH NEXT FROM DATABASES_CURSOR INTO @DBName
END

CLOSE DATABASES_CURSOR
DEALLOCATE DATABASES_CURSOR

--BackUpAllMyDatabases==========================end

--======================RestoreDbFromFile.sql start
-- Restore database from file
-----------------------------------------------------------------
use master
go

declare @backupFileName varchar(100), @restoreDirectory varchar(100),
@databaseDataFilename varchar(100), @databaseLogFilename varchar(100),
@databaseDataFile varchar(100), @databaseLogFile varchar(100),
@databaseName varchar(100), @execSql nvarchar(1000)

-- Set the name of the database to restore
set @databaseName = 'ReplaceDataBaseNameHere'
-- Set the path to the directory containing the database backup
set @restoreDirectory = 'ReplaceRestoreDirectoryHere' -- such as 'c:\temp\'

-- Create the backup file name based on the restore directory, the database name and today's date

@backupFileName = @restoreDirectory + @databaseName + '-' + replace(convert(varchar, getdate(), 110), '-', '.') + '.bak'


-- set @backupFileName = 'D:\DATA\BACKUPS\server.poc_test_fbu_20081016.bak'

-- Get the data file and its path
select @databaseDataFile = rtrim([Name]),
@databaseDataFilename = rtrim([Filename])
from master.dbo.sysaltfiles as files
inner join
master.dbo.sysfilegroups as groups
on

files.groupID = groups.groupID
where DBID = (
select dbid
from master.dbo.sysdatabases
where [Name] = @databaseName
)

-- Get the log file and its path
select @databaseLogFile = rtrim([Name]),
@databaseLogFilename = rtrim([Filename])
from master.dbo.sysaltfiles as files
where DBID = (
select dbid
from master.dbo.sysdatabases
where [Name] = @databaseName
)
and
groupID = 0

print 'Killing active connections to the "' + @databaseName + '" database'

-- Create the sql to kill the active database connections
set @execSql = ''
select @execSql = @execSql + 'kill ' + convert(char(10), spid) + ' '
from master.dbo.sysprocesses
where db_name(dbid) = @databaseName
and
DBID <> 0
and
spid <> @@spid
exec (@execSql)

print 'Restoring "' + @databaseName + '" database from "' + @backupFileName + '" with '
print ' data file "' + @databaseDataFile + '" located at "' + @databaseDataFilename + '"'
print ' log file "' + @databaseLogFile + '" located at "' + @databaseLogFilename + '"'

set @execSql = '
restore database [' + @databaseName + ']
from disk = ''' + @backupFileName + '''
with
file = 1,
move ''' + @databaseDataFile + ''' to ' + '''' + @databaseDataFilename + ''',
move ''' + @databaseLogFile + ''' to ' + '''' + @databaseLogFilename + ''',
norewind,
nounload,
replace'

exec sp_executesql @execSql

exec('use ' + @databaseName)
go

-- If needed, restore the database user associated with the database
/*
exec sp_revokedbaccess 'myDBUser'
go

exec sp_grantdbaccess 'myDBUser', 'myDBUser'
go

exec sp_addrolemember 'db_owner', 'myDBUser'
go

use master
go
*/
--======================RestoreDbFromFile.sql
Cevap 13/02/2009 saat 05:59
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more