Ne kadar basit nesnelerle bir dizi için Swagger bir model tanımlamak için?

oy
32

Bazılarının gibi basit diziyi kabul eder belgelemek için REST servisleri vardır:

[
 { name:a },
 { name:b },
 { name:c }
]

Nasıl Swagger modeli bölümünde bu tarif edersiniz? Ben sadece 'adlı diziyi' gibi oluşturabilir

model {
properties: { arr: { type:array, ......

ama böyle verileri açıklamaktadır:

arr: [
 { name:a },
 { name:b },
 { name:c }
]
Oluştur 25/10/2013 saat 08:05
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


7 cevaplar

oy
-2

Benim anlayış doğru ise, ben şu istediğini may düşünüyorum.

Bahsettiğin gibi,

bazıları basit dizisi kabul

Sonra bir parametre geçirilir olacaktır.

"parameters" : [{
 "name" : "param_name",
 "type" : "array",
 "items" : {
  "$ref" : "M"
 }
 ...
}]
...

Model bölümü için:

"models" : {
 "M": {
  "id" : "M",
  "properties": {
    "name" : {
     "type" : "string"
    }
  }
 }
Cevap 29/11/2013 saat 06:09
kaynak kullanıcı

oy
7

Muhtemelen şöyle görünür:

  ...
  "parameters" : [{
   "name" : "whatEverThatArrayCalled",
   "type" : "array",
   "items" : {
    "$ref" : "whatEverThatArrayCalled"
   }
   ...
  }],
  "models" : {
  {
  "id" : "whatEverThatArrayCalled",
  "properties": 
    {
    "whatEverThatArrayCalled" :
      {
     "type" : "array",
     "items":{"name":"a",
         "name":"b",
         "name":"c"
         },

       }
     }
  }
 }    

...

Cevap 27/07/2015 saat 21:56
kaynak kullanıcı

oy
2

Ben editor.swagger.io follwoing, bu soruya ve eserlerin taleplerini karşılamakta çalıştı. POST talebi gövdesi bir dizi mi. Dizi 'stackoverflow' maddeden oluşmaktadır. Her öğe adı özelliğine sahip bir nesnedir.

paths:
 /test:
  post:
   summary: test 123
   description: test 123
   parameters:
    - name: param1
     in: body
     required: true
     description: test param1
     schema:
      type: array
      items:
       $ref: '#/definitions/stackoverflow'
   responses:
    200:
     description: OK
definitions:
 stackoverflow:
  type: object
  properties:
   name:
    type: string
    description: name of the object
Cevap 06/10/2016 saat 00:56
kaynak kullanıcı

oy
8

Tony YUEN yakın, ama hiçbir puro. Bu OpenAPI / Swagger içinde YAML kullanarak uygun tanımı şöyledir:

 /test:
post:
 summary: test 123
 description: test 123
 parameters:
  - name: param1
   in: body
   required: true
   description: test param1
   schema:
     $ref: '#/definitions/stackoverflow'
 responses:
  200:
   description: OK

Bu üretir:

stackoverflow2[
 {
   name: string
 }
]

Tony'nin örnek üretir:

[
 stackoverflow { 
         name: string
 }
]

YAML olarak komple Swagger / OpenAPI (kopyalama ve yapıştırma)

  swagger: '2.0'

################################################################################
#               API Information                 #
################################################################################
info:
 version: "Two-point-Oh!"
 title: Simple objects in array test
 description: |
  Simple objects in array test

################################################################################
#                  Parameters                 #
################################################################################

paths:
 /test:
  post:
   summary: Array with named objects
   description: Array with named objects
   parameters:
    - name: param1
     in: body
     required: true
     description: test param1
     schema:
      type: array
      items:
       $ref: '#/definitions/stackoverflow'
   responses:
    200:
     description: OK
 /test2:
  post:
   summary: Array with simpel (nameless) objects
   description: Array with simpel (nameless) objects
   parameters:
    - name: param1
     in: body
     required: true
     description: test param1
     schema:
       $ref: '#/definitions/stackoverflow2'
   responses:
    200:
     description: OK
definitions:
 stackoverflow:
  type: object
  properties:
   name:
    type: string
    description: name of the object
 stackoverflow2:
  type: array
  items:
   type: object
   properties:
    name:
     type: string
     description: name of the object

İşte Swagger / OpenAPI JSON versiyonu

  {
 "swagger" : "2.0",
 "info" : {
  "description" : "Simple objects in array test\n",
  "version" : "Two-point-Oh!",
  "title" : "Simple objects in array test"
 },
 "paths" : {
  "/test" : {
   "post" : {
    "summary" : "Array with named objects",
    "description" : "Array with named objects",
    "parameters" : [ {
     "in" : "body",
     "name" : "param1",
     "description" : "test param1",
     "required" : true,
     "schema" : {
      "type" : "array",
      "items" : {
       "$ref" : "#/definitions/stackoverflow"
      }
     }
    } ],
    "responses" : {
     "200" : {
      "description" : "OK"
     }
    }
   }
  },
  "/test2" : {
   "post" : {
    "summary" : "Array with simpel (nameless) objects",
    "description" : "Array with simpel (nameless) objects",
    "parameters" : [ {
     "in" : "body",
     "name" : "param1",
     "description" : "test param1",
     "required" : true,
     "schema" : {
      "$ref" : "#/definitions/stackoverflow2"
     }
    } ],
    "responses" : {
     "200" : {
      "description" : "OK"
     }
    }
   }
  }
 },
 "definitions" : {
  "stackoverflow" : {
   "type" : "object",
   "properties" : {
    "name" : {
     "type" : "string",
     "description" : "name of the object"
    }
   }
  },
  "stackoverflow2" : {
   "type" : "array",
   "items" : {
    "$ref" : "#/definitions/stackoverflow2_inner"
   }
  },
  "stackoverflow2_inner" : {
   "properties" : {
    "name" : {
     "type" : "string",
     "description" : "name of the object"
    }
   }
  }
 }
}
Cevap 14/11/2016 saat 09:04
kaynak kullanıcı

oy
3

Bu yapıştır http://editor.swagger.io/#/ ve "bu işlemi deneyin" seçeneğini tıklayın

{
 "swagger": "2.0",
 "info": {
  "version": "1.0.0",
  "title": "Privacy-Service API"
 },
 "paths": {
  "/allNames": {
   "post": {
    "consumes": [
     "application/json",
     "application/xml"
    ],
    "produces": [
     "application/json",
     "application/xml"
    ],
    "parameters": [
     {
      "name": "request",
      "in": "body",
      "schema": {
       "$ref": "#/definitions/ArrayOfNames"
      }
     }
    ],
    "responses": {
     "200": {
      "description": "List of names",
      "schema": {
       "type": "array",
       "items": {
        "type": "string"
       }
      }
     }
    }
   }
  }
 },
 "definitions": {
  "ArrayOfNames": {
   "type": "array",
   "items": {
    "minItems": 1,
    "type": "object",
    "required": [
     "name"
    ],
    "properties": {
     "name": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  }
 }
}
Cevap 21/12/2016 saat 19:20
kaynak kullanıcı

oy
1
 parameters:
 - name: "items"
  in: "formData"
  description: "description"
  required: "true"
  type: "array"
  items:
   type: "object"
   additionalProperties:
    properties:
     name:
      type: "string"

Onların Docs göre https://swagger.io/docs/specification/data-models/dictionaries/ , bu ad ve veri türü olarak adlandırılan bir özellik dizesi var nesnelerle bir dizi yol açmalıdır.
Bu istekler vücut üzerinde böyle bir şey erişilebilirrequest.body.items

Güncelleştirme:

o (additionalproperties olmadan) yapmak için yeterli olması gibi görünüyor:

items:
 type: object
 properties:
  name:
   type: string

Artık her bir anahtar olarak adlandırılan adı ve karşılık gelen bir değer öğeleri var.

o İÇİN soran ne bu ise ....

Cevap 22/01/2018 saat 12:44
kaynak kullanıcı

oy
-1

Bahsettiğiniz dizinin formatı dikkate alındığında

[
 { "name":"a" },
 { "name":"b" },
 { "name":"c" }
]

Aşağıdaki biçimi kullanılabilir tahmin:

paths:
 /test:
  post:
   description: Test request
   operationId: test
   parameters:
    - in: body
     name: requestParameter
     required: true
     schema:
      type: array
      items:
       properties:
        name:
         type: string
   responses:
    '200':
     description: Success response
Cevap 09/04/2018 saat 09:05
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more