JasperReports: alt raporlar positionType = 'Float' ile çalışmıyor

oy
4

Alt raporlar bu örnekte üst üste - Ben yanlış yapıyorum? İkincisi ise onun 'y' niteliği göz ardı ediliyor ile ilki aşağıdaki şamandıra, gerekiyordu, ama o değildir.

Teşekkürler !!

<?xml version=1.0 encoding=UTF-8?>
<jasperReport xmlns=http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:schemaLocation=http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd name=report name pageWidth=595 pageHeight=842 columnWidth=535 leftMargin=20 rightMargin=20 topMargin=20 bottomMargin=20>
  <parameter name=SUBREPORT_DIR class=java.lang.String isForPrompting=false>
    <defaultValueExpression><![CDATA[C:\\reportFolder\\]]></defaultValueExpression>
  </parameter>
  <background>
    <band/>
  </background>
  <detail>
    <band height=200>
      <subreport>
        <reportElement positionType=FixRelativeToTop x=19 y=0 width=200 height=50/>
        <dataSourceExpression><![CDATA[new net.sf.jasperreports.engine.JREmptyDataSource()]]></dataSourceExpression>
        <subreportExpression class=java.lang.String><![CDATA[$P{SUBREPORT_DIR} + report1.jasper]]></subreportExpression>
      </subreport>
      <subreport>
        <reportElement positionType=Float mode=Transparent x=19 y=20 width=200 height=50 backcolor=#FFFF66/>
        <dataSourceExpression><![CDATA[new net.sf.jasperreports.engine.JREmptyDataSource()]]></dataSourceExpression>
        <subreportExpression class=java.lang.String><![CDATA[$P{SUBREPORT_DIR} + report1.jasper]]></subreportExpression>
      </subreport>
    </band>
  </detail>
</jasperReport>
Oluştur 09/12/2008 saat 20:28
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
12

Ben cevap var! Belgelere göre (Sanırım farklı IP sorulan biriyim), yüzer eleman onun y özellik göz ardı olurdu. Tam anlamıyla, y için keyfi değerleri çalıştı ve her eleman Belirtilen konumdaki yerleştirildi gördüğüm bu almıştı.

Ama hayır, y doğru bir öncekine altına elemanı konumlandırmak için ayarlamanız gerekir göre en y ve height ilan unsuru veri dolu olduğunda gerçek yüksekliği gergin olabilir rağmen. Benim örnek kodda, ikinci alt rapor y = "50" olmalıydı.

Bundan başka, bir elemanın beyan yüksekliği asgari yüksekliği olarak alınır görüyoruz. Gerçek alt rapor yüksekliğinden daha kısaysa o gergin olabilir elemanlar için asgari beklenen yüksekliğini ayarlamak için iyi bir fikir olacağını, böylece kapatma parçası, çekmiş edilmeyecektir.

Cevap 11/12/2008 saat 12:54
kaynak kullanıcı

oy
2

Haklısınız ancak daha fazla ihtiyacımız var. Sen alt raporlardan marjları kaldırmak gerekir.

 • Menü -> Biçim -> Menü Raporu Kenar boşlukları kaldır

 • Biçim -> Sayfa Biçimi -> Make marjları 0

Cevap 05/10/2012 saat 08:20
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more