MS Access / İhracat İlişkileri İçe

oy
4

Ben tam bir tablo yapısıyla mdb dosyalarının bir çift var. Mecbur demektir hepsinde numaraya OtomatikSayı ana tablonun birincil anahtar değiştirmek zorunda:

 1. ana tablo vardır bütün ilişkileri Bırak
 2. Ana tablo değiştirme
 3. Tüm tablolar için ... yine ilişkilerini oluşturun.

bir dosyadan ilişkileri dışa ve tüm geri kalanına onları ithal bir yolu var mı?

Bu bazı makro / vb kodu ile yapılabilir eminim. Does kimse Kullanabileceğim bir örnek vardır?

Teşekkürler.

Oluştur 09/12/2008 saat 22:48
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


4 cevaplar

oy
11

Değil tam bir çözüm, ama bu gidiş alabilirsiniz ...

Aşağıdaki fonksiyonu tüm ilişkiler için meta basar. Tercih ne olursa olsun biçiminde bir dosyaya (CSV, ayrılmış sekme, XML, vb) kaydetmek için bu değiştirin:

Function PrintRelationships()
  For Each rel In CurrentDb.Relations
    With rel
      Debug.Print "Name: " & .Name
      Debug.Print "Attributes: " & .Attributes
      Debug.Print "Table: " & .Table
      Debug.Print "ForeignTable: " & .ForeignTable

      Debug.Print "Fields:"
      For Each fld In .Fields
        Debug.Print "Field: " & fld.Name
      Next
    End With
  Next
End Function

Bu işlev veritabanında tüm ilişkileri düşecek:

Function DropRelationships()
  With CurrentDb
    For Each rel In .Relations
      .Relations.Delete Name:=rel.Name
    Next
  End With
End Function

Bu fonksiyon, bir ilişki yaratacaktır. Kaydedilen ilişki verilerinin dosyanın üzerinde yineleme gerekecek.

Function CreateRelationships()
  With CurrentDb
    Set rel = .CreateRelation(Name:="[rel.Name]", Table:="[rel.Table]", ForeignTable:="[rel.FireignTable]", Attributes:=[rel.Attributes])
    rel.Fields.Append rel.CreateField("[fld.Name for relation]")
    rel.Fields("[fld.Name for relation]").ForeignName = "[fld.Name for relation]"
    .Relations.Append rel
  End With
End Function

Hata işleme ve IO (gerek çocuklar yatağa koymak) zaman kısıtlamaları nedeniyle ihmal.

Bu yardımcı olur umarım.

Cevap 10/12/2008 saat 01:40
kaynak kullanıcı

oy
1

Endeksler ve ilişkileri düzeltme değişiklikleri önce yapılan dosyanın yedeğini kullanabilirsiniz diye düşündüğüm oluyor. İşte bazı notlar.

Sub RunExamples()
Dim strCopyMDB As String
Dim fs As FileSystemObject
Dim blnFound As Boolean
Dim i

' This code is not intended for general users, it is sample code built '
' around the OP '
'You will need a reference to the Microsoft DAO 3.x Object Library '
'This line causes an error, but it will run '
'It is not suitable for anything other than saving a little time '
'when setting up a new database '
Application.References.AddFromFile ("C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll")

'You must first create a back-up copy '
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

strCopyMDB = CurrentProject.Path & "\c.mdb"
blnFound = fs.FileExists(strCopyMDB)

i = 0
Do While blnFound
  strCopyMDB = CurrentProject.Path & "\c" & i & ".mdb"
  blnFound = fs.FileExists(strCopyMDB)
Loop

fs.CopyFile CurrentProject.FullName, strCopyMDB

ChangeTables
AddIndexesFromBU strCopyMDB
AddRelationsFromBU strCopyMDB
End Sub 


Sub ChangeTables()
Dim db As Database
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim rel As DAO.Relation
Dim fld As DAO.Field
Dim ndx As DAO.Index
Dim i

  Set db = CurrentDb
  'In order to programmatically change an autonumber, '
  'it is necessary to delete any relationships that '
  'depend on it. ' 
  'When deleting from a collection, it is best '
  'to iterate backwards. '
  For i = db.Relations.Count - 1 To 0 Step -1
    db.Relations.Delete db.Relations(i).Name
  Next

  'The indexes must also be deleted or the '
  'number cannot be changed. '
  For Each tdf In db.TableDefs
    If Left(tdf.Name, 4) <> "Msys" Then
      For i = tdf.Indexes.Count - 1 To 0 Step -1
        tdf.Indexes.Delete tdf.Indexes(i).Name
      Next

      tdf.Indexes.Refresh

      For Each fld In tdf.Fields
        'If the field is an autonumber, '
        'use code supplied by MS to change the type '
        If (fld.Attributes And dbAutoIncrField) Then

          AlterFieldType tdf.Name, fld.Name, "Long"

        End If
      Next
    End If

  Next
End Sub


Sub AddIndexesFromBU(MDBBU)
Dim db As Database
Dim dbBU As Database
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim tdfBU As DAO.TableDef
Dim ndx As DAO.Index
Dim ndxBU As DAO.Index
Dim i

Set db = CurrentDb
'This is the back-up made before starting '
Set dbBU = OpenDatabase(MDBBU)

  For Each tdfBU In dbBU.TableDefs
    'Skip system tables '
    If Left(tdfBU.Name, 4) <> "Msys" Then
      For i = tdfBU.Indexes.Count - 1 To 0 Step -1
        'Get each index from the back-up '
        Set ndxBU = tdfBU.Indexes(i)
        Set tdf = db.TableDefs(tdfBU.Name)
        Set ndx = tdf.CreateIndex(ndxBU.Name)
        ndx.Fields = ndxBU.Fields
        ndx.IgnoreNulls = ndxBU.IgnoreNulls
        ndx.Primary = ndxBU.Primary
        ndx.Required = ndxBU.Required
        ndx.Unique = ndxBU.Unique

        ' and add it to the current db '
        tdf.Indexes.Append ndx
      Next

      tdf.Indexes.Refresh
    End If
  Next

End Sub

Sub AddRelationsFromBU(MDBBU)
Dim db As Database
Dim dbBU As Database
Dim rel As DAO.Relation
Dim fld As DAO.Field
Dim relBU As DAO.Relation
Dim i, j, f

On Error GoTo ErrTrap

  Set db = CurrentDb
  'The back-up again '
  Set dbBU = OpenDatabase(MDBBU)

  For i = dbBU.Relations.Count - 1 To 0 Step -1
    'Get each relationship from bu '
    Set relBU = dbBU.Relations(i)
    Debug.Print relBU.Name
    Set rel = db.CreateRelation(relBU.Name, relBU.Table, relBU.ForeignTable, relBU.Attributes)
    For j = 0 To relBU.Fields.Count - 1
      f = relBU.Fields(j).Name
      rel.Fields.Append rel.CreateField(f)
      rel.Fields(f).ForeignName = relBU.Fields(j).ForeignName
    Next
    'For some relationships, I am getting error'
    '3284 Index already exists, which I will try'
    'and track down tomorrow, I hope'
    'EDIT: Apparently this is due to Access creating hidden indexes
    'and tracking these down would take quite a bit of effort
    'more information can be found in this link:
    'http://groups.google.ie/group/microsoft.public.access/browse_thread/thread/ca58ce291bdc62df?hl=en&ie=UTF-8&q=create+relation+3284+Index+already+exists
    'It is an occasional problem, so I've added an error trap

     'Add the relationship to the current db'
     db.Relations.Append rel
  Next
ExitHere:
  Exit Sub

ErrTrap:
  If Err.Number = 3284 Then
    Debug.Print relBU.Name, relBU.Table, relBU.ForeignTable, relBU.Attributes
    Resume Next
  Else
    'this is not a user sub, so may as well ... '
    Stop

End If
End Sub

Sub AlterFieldType(TblName As String, FieldName As String, _
  NewDataType As String)
'http://support.microsoft.com/kb/128016'

  Dim db As Database
  Dim qdf As QueryDef
  Set db = CurrentDb()

  ' Create a dummy QueryDef object.'
  Set qdf = db.CreateQueryDef("", "Select * from PROD1")

  ' Add a temporary field to the table.'
  qdf.SQL = "ALTER TABLE [" & TblName & "] ADD COLUMN AlterTempField " & NewDataType
  qdf.Execute

  ' Copy the data from old field into the new field.'
  qdf.SQL = "UPDATE DISTINCTROW [" & TblName _
    & "] SET AlterTempField = [" & FieldName & "]"
  qdf.Execute

  ' Delete the old field.'
  qdf.SQL = "ALTER TABLE [" & TblName & "] DROP COLUMN [" _
    & FieldName & "]"
  qdf.Execute

  ' Rename the temporary field to the old field's name.'
  db.TableDefs("[" & TblName & "]").Fields("AlterTempField").Name = FieldName

End Sub
Cevap 10/12/2008 saat 03:27
kaynak kullanıcı

oy
0

kod parçacığı için teşekkürler. senin 3284 hatası kurtulmak için bir kaç şey değişti. Eğer örnek mdb tüm dizinleri kopyalamak ve sonra ilişkilerini koymak çalışırsanız bunu kendi endeksleri koyar ilişkileri koyduğunuzda o relationshisps için herhangi idexes beklediği gibi bir istisna atar. Ben takip Adımlar (target.mdb ve source.mdb varsayın) şunlardır:

 1. Target.mdb bu kod tüm indeksler ve relationsships frmo kaldırmak Run target.mdbChangeTables arayarak
 2. Çağrı AddIndexesFromBUsource.mdb ve durumunu kullanmak
  durumunda ndxBU.UniqueSonra tdf.Indexes.Append ndx bu willput sadece Benzersiz dizin End If
 3. AddRelationsFromBU çağrı source.mdbve tüm relationsships koymak
 4. AddIndexesFromBU source.mdb tekrar ara ve Değilse için koşulunu değiştirmek ndxBU.UniqueSonra

Ayrıca AddIndexesFromBU de AddRelationsFromBU aynı hata tuzak eklenir ve bir sonraki devam gelmiş ans else if için

Bu benim için çalıştı.

Cevap 16/04/2010 saat 06:10
kaynak kullanıcı

oy
1

@Patrick Cuff cevabı dayanarak, komut bir çift yarattık: bir, bu xml okuma ve veritabanına ayrıştırma diğer xml içine ihraç

XML MSAccess gelen ilişkileri ihracat için VBScript

'supply the Access Application object into this function and path to file to which the output should be written
Function ExportRelationships(oApplication, sExportpath)
 Dim relDoc, myObj
 Set relDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
 relDoc.appendChild relDoc.createElement("Relations") 'create root xml element

 'loop though all the relations
 For Each myObj In oApplication.CurrentDb.Relations
 If Not Left(myObj.Name, 4) = "MSys" Then 'exclude system relations
  Dim relName, relAttrib, relTable, relFoTable, fld

  relDoc.childNodes(0).appendChild relDoc.createElement("Relation")

  Set relName = relDoc.createElement("Name")
  relName.Text = myObj.Name
  relDoc.childNodes(0).lastChild.appendChild relName

  Set relAttrib = relDoc.createElement("Attributes")
  relAttrib.Text = myObj.Attributes
  relDoc.childNodes(0).lastChild.appendChild relAttrib

  Set relTable = relDoc.createElement("Table")
  relTable.Text = myObj.Table
  relDoc.childNodes(0).lastChild.appendChild relTable

  Set relFoTable = relDoc.createElement("ForeignTable")
  relFoTable.Text = myObj.ForeignTable
  relDoc.childNodes(0).lastChild.appendChild relFoTable

  'in case the relationship works with more fields
  For Each fld In myObj.Fields
  Dim lf, ff
  relDoc.childNodes(0).lastChild.appendChild relDoc.createElement("Field")

  Set lf = relDoc.createElement("Name")
  lf.Text = fld.Name
  relDoc.childNodes(0).lastChild.lastChild.appendChild lf

  Set ff = relDoc.createElement("ForeignName")
  ff.Text = fld.ForeignName
  relDoc.childNodes(0).lastChild.lastChild.appendChild ff
  Next
 End If
 Next
 relDoc.insertBefore relDoc.createProcessingInstruction("xml","version='1.0'"), relDoc.childNodes(0)
 relDoc.Save sExportpath
End Function

XML MSAccess içine ilişkileri ithalatı için VBScript

'supply the Access Application object into this function and path to file from which the input should be read
Function ImportRelationships(oApplication, sImportpath)
 Dim relDoc, myObj
 Set relDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
 relDoc.Load(sImportpath)
 Dim xmlRel, xmlField, accessRel, relTable, relName, relFTable, relAttr, i

 'loop through every Relation node inside .xml file
 For Each xmlRel in relDoc.selectNodes("/Relations/Relation")
 relName = xmlRel.selectSingleNode("Name").Text
 relTable = xmlRel.selectSingleNode("Table").Text
 relFTable = xmlRel.selectSingleNode("ForeignTable").Text
 relAttr = xmlRel.selectSingleNode("Attributes").Text

 'remove any possible conflicting relations or indexes
 On Error Resume next
 oApplication.CurrentDb.Relations.Delete (relName)
 oApplication.CurrentDb.TableDefs(relTable).Indexes.Delete(relName)
 oApplication.CurrentDb.TableDefs(relFTable).Indexes.Delete(relName)
 On Error Goto 0

 'create the relationship object
 Set accessRel = oApplication.CurrentDb.CreateRelation(relName, relTable, relFTable, relAttr)

 'in case the relationship works with more fields
 For Each xmlField In xmlRel.selectNodes("Field")
  accessRel.Fields.Append accessRel.CreateField(xmlField.selectSingleNode("Name").Text)
  accessRel.Fields(xmlField.selectSingleNode("Name").Text).ForeignName = xmlField.selectSingleNode("ForeignName").Text
 Next

 'and finally append the newly created relationship to the database
 oApplication.CurrentDb.Relations.Append accessRel
 Next
End Function

notlar

Sadece geçirilecek beklenen açıklamayı oApplication parametresi

Set oApplication = CreateObject("Access.Application")
oApplication.NewCurrentDatabase path  'new database
oApplication.OpenCurrentDatabase path 'existing database

Yerine VBScript VBA bu çalıştıran durumda yanında parametreyi ve sadece düzenli silebilir Uygulama kodunda her yerde nesneyi oApplication kullanılıyor.


Ben çok karmaşık bir msaccess proje üzerinde Versiyon kontrol uygulamak için gereken bu kodun üzerinde çalışmaya başladık. Bu mesaj bana alma konusunda bazı iyi tavsiye / MSAccess projesinin ithalat diğer bölümleri de vardır, hareketli gördü.

Cevap 16/02/2016 saat 14:18
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more