DecorateX ile sanal alanların değerini hesaplamak

oy
0

Ben kullanmaya çalışıyorum Decoratex benim Kullanıcı modelinde bazı sanal alanları doldurmak için kütüphane ama aşağıdaki hatayı önlemek alamıyorum:

no function clause matching in Decoratex.decorate/1
 This functions just call the configured function to each field passing
 the model structure it self and it store the result in the virtual field.
 
 @spec decorate(nil) :: nil
 def decorate(nil), do: nil
 @spec decorate(struct) :: struct
 def decorate(%module{} = element) do
  module.__decorations__ |> Enum.reduce(element, &do_decorate/2)
 end

Örnek olarak ben modeli yapı için bir user_age anahtar değer katmaya çalışıyorum. modelidir:

defmodule InformAPI.UTL.User_take_list do
 use Ecto.Schema
 use Decoratex.Schema
 # alias InformAPI.UTL.UTLHelpers


 import Ecto.Changeset

 decorations do
  decorate_field :user_age, :integer, &UTLHelpers.calculate_user_age/1

 end


 schema user_take_lists do
  field :date_of_birth, :date
  field :first_name, :string
  field :last_name, :string
  field :user_id, :string
  field :needs_senior_review, :boolean
  field :stable, :boolean
  field :list_date, :date
  belongs_to :consultant, InformAPI.UTL.User_take_list_consultant

timestamps()
decorations()
end


 def changeset(user_take_list, attrs) do
  user_take_list
  |> cast(attrs, [:user_id, :first_name, :date_of_birth, :last_name, :needs_senior_review, :list_date, :stable, :consultant_id])
  |> validate_required([:user_id, :first_name, :date_of_birth, :last_name, :needs_senior_review, :consultant_id, :stable])
 end
end

calculate_user_age fonksiyonu şu anda sadece bir sonuca dönmek üzere yapılandırılmıştır:

defmodule InformAPI.UTL.UTLHelpers do
 alias InformAPI.UTL.User_take_list

 def calculate_user_age(struct) do
  x = [1,2,3,4,5,6]
  Enum.count(x)
 end
end

Ve gerekli Decoratex.decorate benim kumandanın Endeksi işlevini denir:

defmodule InformAPIWeb.User_take_listController do
 import Ecto.Query, warn: false
 use InformAPIWeb, :controller
 use Filterable.Phoenix.Controller

 alias InformAPI.UTL
 alias InformAPI.UTL.User_take_list
 alias InformAPI.Repo

 action_fallback InformAPIWeb.FallbackController

 filterable do
  filter review(query, value, _conn) do
   IO.inspect(query)
   query |> where(needs_senior_review: ^value)
  end

  @options param: :dateFrom, cast: :date 
   filter dateFrom(query, value, _conn) do
    query |> where([d], d.list_date >= ^value)
  end

  @options param: :dateTo, cast: :date 
   filter dateTo(query, value, _conn) do
    query |> where([d], d.list_date <= ^value)
   end

  @options param: :conid, cast: :integer
    filter conID(query, value, _conn) do
     query |> where([d], d.consultant_id <= ^value)     
  end

 end def index(conn, params) do
  with {:ok, query, filter_values} <- apply_filters(User_take_list, conn),
     user_take_lists            <- Repo.all(query) |>Decoratex.decorate,

   do: render(conn, index.json, user_take_lists: user_take_lists, meta: filter_values)
 end


 def show(conn, %{id => id}) do
  user_take_list = UTL.get_user_take_list!(id)
  render(conn, show.json, user_take_list: user_take_list)
 end

end

Ben Elixir'in çok yeni ve bu hatanın doğasını avlamaya olamaz. Ben yapı incelemek Eğer ben nil değere sahip bir user_age alanını görebilirsiniz ama sorun benim kendi yardımcı işlevi tarafından ya da ben DecorateX.decorate kullanıyorum bu arada neden olup olmadığını bilmiyorum.

yorumların istenilen gibi, stacktrace ile tam hatası:

[info] GET /api/user_take_list
[debug] Processing with InformAPIWeb.User_take_listController.index/2
 Parameters: %{}
 Pipelines: [:api]
[debug] QUERY OK source=user_take_lists db=0.0ms decode=16.0ms
SELECT m0.id, m0.date_of_birth, m0.first_name, m0.last_name, m0.user_id, m0.needs_senior_review, m0.stable, m0.list_date, m0.consultant_id, m0.inserted_at, m0.updated_at FROM user_take_lists AS m0 []
[info] Sent 500 in 141ms
[error] #PID<0.390.0> running InformAPIWeb.Endpoint (cowboy_protocol) terminated
Server: localhost:4000 (http)
Request: GET /api/user_take_list
** (exit) an exception was raised:
  ** (FunctionClauseError) no function clause matching in Decoratex.decorate/1
    (decoratex) lib/decoratex.ex:145: Decoratex.decorate([%InformAPI.UTL.User_take_list{__meta__: #Ecto.Schema.Metadata<:loaded, user_take_lists>, consultant: #Ecto.Association.NotLoaded<association :consultant is not loaded>, consultant_id: 3, date_of_birth: ~D[1987-02-13], first_name: Hal, id: 1, inserted_at: ~N[2018-09-19 10:58:49.194000], last_name: Bradley, list_date: ~D[2018-09-13], needs_senior_review: true, user_age: nil, user_id: D00001, stable: true, updated_at: ~N[2018-09-19 10:58:49.194000]}, %InformAPI.UTL.User_take_list{__meta__: #Ecto.Schema.Metadata<:loaded, user_take_lists>, consultant: #Ecto.Association.NotLoaded<association :consultant is not loaded>, consultant_id: 3, date_of_birth: ~D[1987-02-13], first_name: Isobel, id: 2, inserted_at: ~N[2018-09-19 10:58:49.211000], last_name: Rogers, list_date: ~D[2018-09-13], needs_senior_review: false, user_age: nil, user_id: D00001, stable: true, updated_at: ~N[2018-09-19 10:58:49.211000]}, %InformAPI.UTL.User_take_list{__meta__: #Ecto.Schema.Metadata<:loaded, user_take_lists>, consultant: #Ecto.Association.NotLoaded<association :consultant is not loaded>, consultant_id: 2, date_of_birth: ~D[1987-02-13], first_name: Oliver, id: 3, inserted_at: ~N[2018-09-19 10:58:49.220000], last_name: Barton, list_date: ~D[2018-09-13], needs_senior_review: true, user_age: nil, user_id: D00001, stable: true, updated_at: ~N[2018-09-19 10:58:49.220000]}])
    (inform_api) lib/inform_api_web/controllers/user_take_list_controller.ex:37: InformAPIWeb.User_take_listController.index/2
    (inform_api) lib/inform_api_web/controllers/user_take_list_controller.ex:1: InformAPIWeb.User_take_listController.action/2
    (inform_api) lib/inform_api_web/controllers/user_take_list_controller.ex:1: InformAPIWeb.User_take_listController.phoenix_controller_pipeline/2
    (inform_api) lib/inform_api_web/endpoint.ex:1: InformAPIWeb.Endpoint.instrument/4
    (phoenix) lib/phoenix/router.ex:278: Phoenix.Router.__call__/1
    (inform_api) lib/inform_api_web/endpoint.ex:1: InformAPIWeb.Endpoint.plug_builder_call/2
    (inform_api) lib/plug/debugger.ex:122: InformAPIWeb.Endpoint.call (overridable 3)/2
    (inform_api) lib/inform_api_web/endpoint.ex:1: InformAPIWeb.Endpoint.call/2
    (plug) lib/plug/adapters/cowboy/handler.ex:16: Plug.Adapters.Cowboy.Handler.upgrade/4
    (cowboy) c:/Users/dbradley/Projects/inform-api/deps/cowboy/src/cowboy_protocol.erl:442: :cowboy_protocol.execute/4
Oluştur 19/09/2018 saat 13:21
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Decoratex belgelerine göre, Decoratex.decorate/1tek bir öğe değil, bir liste kabul eder.

Değiştirme

Repo.all(query) |> Decoratex.decorate

için

Repo.all(query) |> Enum.map(&Decoratex.decorate/1)

çalışmalı.

Cevap 19/09/2018 saat 13:50
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more