parlak app uygulandığında sütun adları ile dataframe Subseting yanıt vermiyor

oy
0

Ben satır seçimiyle ve sütun isimleri seçimi ile bir dataframe alt küme olan basit parlak uygulaması vardır. satırlara göre subseting sonra da sütun bunu alt kümesi için, 3 farklı yöntemler denedik ama dataframe aynı kalır. Daha spesifik olarak ben kullandım:

keeps <- c(Database,Organism,input$sta)
  #a[, (colnames(a) %in% input$sta)]
  #a[keeps]
  a[ , which(names(a) %in% keeps)]

ama işe yaramış görünmüyor

#data
Database<-c(Composite,DB,TC,RH,DGI,DCH,DCH,DCH,LDP)
Organism<-c(Human,Human,Human,Human,Human,Human,Mouse,Rat,Human)
Unique_Drugs<-c(12672,5130,1425,3090,6100,2019,250,736,1182)
Unique_Targets<-c(3987,2175,842,2308,2413,1441,198,327,702)
Mean_S.D.Targets_per_Drug<-c(5.87 ± 6.72,2.60 ± 6.87,2.28 ± 3.76,3.29 ± 5.03,3.60 ± 5.21,6.28 ± 14.29
               ,1.92 ± 1.83
               ,4.11 ± 5.32
               ,4.27 ± 8.25
)
Mean_S.D.Drugs_per_Target<-c(11.63 ± 15.59,
               12.52 ± 23.93,
               10.71 ± 8.37,
               12.98 ± 17.57,
               23.44 ± 25.65,
               13.87 ± 34.23,
               8.20 ± 18.44,
               14.82 ± 9.36,
               17.43 ± 9.34
)
Unique_Drug_Target_Associations<-c(
45276,
14598,
3599,
12439,
23048,
13872,
594,
2876,
3915)

db<-data.frame(Database,Organism,Unique_Drugs,Unique_Targets,Mean_S.D.Drugs_per_Target,Mean_S.D.Targets_per_Drug, Unique_Drug_Target_Associations)


#ui.r
library(shiny)
library(shinydashboard)
library(DT)
ui <- dashboardPage(
 dashboardHeader(
  title = Stats Table
 ),
 dashboardSidebar(
  uiOutput(dbase),
  tags$hr(),
  uiOutput(stats) ),
 dashboardBody(
  DTOutput('tbl')
 )
)
#server.r
library(shiny)
library(shinydashboard)
library(DT)
server <- function(input, output,session) { 
 output$dbase<-renderUI({
  checkboxGroupInput(base, label = Specify dataset(s),
         choices = list(Composite,DB,TC,RH,DGI,DCH,LDP),
         selected = c(Composite,DB,TC,RH,DGI,DCH,LDP)
  )
 })
 output$stats<-renderUI({
  checkboxGroupInput(sta, label = Specify statistic(s),
            choices = list(# Unique Drugs=Unique_Drugs,
                   # Unique Targets=Unique_Targets,
                   # Unique Drug-Target Associations=Unique_Drug_Target_Associations,
                   # of Targets per Drug=Mean_S.D.Targets_per_Drug,
                   # of Drugs per Target=Mean_S.D.Drugs_per_Target
            ),
            selected = c(Unique_Drugs,Unique_Targets,Unique_Drug_Target_Associations,Mean_S.D.Targets_per_Drug,Mean_S.D.Drugs_per_Target)
  )
 })

 df_subset <- reactive({
  a <- subset(db, Database %in% input$base)
  keeps <- c(Database,Organism,input$sta)
  #a[, (colnames(a) %in% input$sta)]
  #a[keeps]
  a[ , which(names(a) %in% keeps)]
  return(a)
 })

 output$tbl = renderDT(
  df_subset(), options = list(lengthChange = FALSE)
 )
 }
Oluştur 27/11/2018 saat 18:22
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Oldukça yakındık. İlk sorun tanımına yer olmasıdır df_subset, kullanmak akomut başka bir yerde tanımlanmamış olan. Ben Kullanmak ettiğinizi tahmin dbyerine orada a. İkinci sorun subsetine zaman ki a, size tekrar atamazsanız a, ve döndüğünüzde bu yüzden ao altkümelenir versiyonu olmayacak. Aşağıda sabit versiyonudur df_subset.

df_subset <- reactive({

 # I stuck to the uncommented version of your subset, but I guess the others will work too
 keeps <- c("Database","Organism",input$sta)

 # assigning the subset of db to tmp
 tmp <- db[ , which(names(db) %in% keeps)]

 # returning tmp
 return(tmp)
})
Cevap 27/11/2018 saat 21:56
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more