Bahar Boot hazırda ManyToMany İlişkisi

oy
0

Ben ManyToMany realation ilgili bir sorum var. en biz Menüsü ve RoleGroup gibi iki modeli alan adlarına sahip varsayalım, benim Menü modeli JoinColumns ve InverseJoinColumns ile @ManyToMany ilişkisi ve @JoinTable ile 'özel RoleGroup roleGroup' adlı bir alan içerir. Zaten yerli sorgu kullanmadan, benim sorum İşte benim veritabanında entityRepository .Save ile RoleGroup alan içerir benim nesneyi güncellemek için herhangi bir yolu yoktur Menu gibi bir nesne (ManyToMany ilişkiye göz önünde bulundurarak) oluşturuldu düşünün? Biz ManyToMany ilişki kullanımı hazırda zaman veritabanında Menu_RoleGroup gibi üçüncü bir tablo oluşturarak bu işler çünkü biz Menu_RoleGroup gibi bir etki alanı yok gibidir.

// İşte benim uygulamadır

  package org.sayar.layout.domain;

  import java.util.HashSet;
  import java.util.Set;

  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.FetchType;
  import javax.persistence.JoinColumn;
  import javax.persistence.JoinTable;
  import javax.persistence.ManyToMany;
  import javax.persistence.OneToMany;
  import javax.persistence.Table;

  import org.hibernate.annotations.Nationalized;
  import org.sayar.layout.base.general.domain.GeneralDomain;
  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.sayar.layout.domain.uaa.Role;
  import org.sayar.layout.domain.uaa.RoleGroup;
  import org.springframework.data.annotation.Transient;

  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonManagedReference;

  import lombok.AllArgsConstructor;
  import lombok.Getter;
  import lombok.NoArgsConstructor;
  import lombok.Setter;

  /**
   * This domain for store and transfer Menu
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Setter
  @Getter
  @AllArgsConstructor
  @NoArgsConstructor
  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @Entity(name = Menu.TABLE_NAME)
  @Table(name = Menu.TABLE_NAME, schema = SchemaList.LAYOUT)
  public class Menu extends GeneralDomain {
    @Transient
    public final static String TABLE_NAME = Menu;


    public class CN {
      public final static String title = title;
      public final static String description = description;
      public final static String banner = banner;
    }

    @Nationalized
    @Column(name = CN.title, length = 128, nullable = false)
    private String title;

    @Nationalized
    @Column(name = CN.description, length = 1000)
    private String description;

    @Nationalized
    @Column(name = CN.banner, length = 128)
    private String banner;

    /* Relationships */

    @ManyToMany(fetch = FetchType.EAGER)
    @JoinTable(name = Menu_RoleGroup,
        schema = SchemaList.LAYOUT,
        joinColumns = @JoinColumn(name = menuId, referencedColumnName = GCN.id), //
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = roleGroupId, referencedColumnName = GCN.id))
    private Set<RoleGroup> roleGroupSet;

    @OneToMany(mappedBy = MenuItem.CN.menu, fetch = FetchType.EAGER)
    @JsonManagedReference
    private Set<MenuItem> menuItemSet = new HashSet<>();

    /* Constructors */
    public Menu(String title, String banner, String description) {
      this.title = title;
      this.banner = banner;
      this.description = description;
    }

    public Menu(String title, String banner, String description, Set<RoleGroup> roleGroupSet) {
      this.title = title;
      this.banner = banner;
      this.description = description;
      this.roleGroupSet = roleGroupSet;
    }

    public Menu(String id) {
      super(id);
    }
    /* Other classes or enumerations */

  }
  .
  .
  .
  .
  .

  package org.sayar.layout.domain.uaa;

  import java.util.Date;

  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.EnumType;
  import javax.persistence.Enumerated;
  import javax.persistence.Table;

  import org.hibernate.annotations.Nationalized;
  import org.sayar.layout.base.general.domain.GeneralDomain;
  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.springframework.data.annotation.Transient;

  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;

  import lombok.AllArgsConstructor;
  import lombok.Getter;
  import lombok.NoArgsConstructor;
  import lombok.Setter;

  /**
   * This domain for store and transfer RoleGroup
   *
   * @author Ehsan
   *
   */
  @Setter
  @Getter
  @AllArgsConstructor
  @NoArgsConstructor
  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @Entity(name = RoleGroup.TABLE_NAME)
  @Table(name = RoleGroup.TABLE_NAME, schema = SchemaList.UAA)
  public class RoleGroup extends GeneralDomain {
    @Transient
    public final static String TABLE_NAME = RoleGroup;

    public class CN {
      public final static String title = title;
      public final static String status = status;
    }

    @Nationalized
    @Column(name = CN.title, length = 128, nullable = false)
    private String title;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(name = CN.status, nullable = false)
    private Status status;

    public RoleGroup(String id) {
      super(id);
    }

    /* Relationships */
    /* Constructors */
    /* Other classes or enumerations */
    public enum Status {
      ACTIVE, DE_ACTIVE
    }
  }
  .
  .
  .
  package org.sayar.layout.service.menu;

  import org.sayar.layout.base.util.Print;
  import org.sayar.layout.domain.Menu;
  import org.sayar.layout.repository.megaitem.MegaItemRepository;
  import org.sayar.layout.repository.menu.MenuRepository;
  import org.sayar.layout.repository.menuitem.MenuItemRepository;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.*;
  import org.springframework.stereotype.Service;
  import org.sayar.layout.dao.menu.MenuDaoImpl;
  import org.springframework.data.domain.Page;
  import org.springframework.data.domain.Pageable;
  import org.springframework.http.ResponseEntity;

  import java.util.List;

  import lombok.RequiredArgsConstructor;
  import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
  import reactor.core.publisher.Mono;

  /**
   * Spring service implementation for the Menu entity.
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Service
  @RequiredArgsConstructor
  public class MenuServiceImpl implements MenuService {

    private final MenuDaoImpl entityDao;
    private final MenuRepository entityRepository;
    private final MenuItemRepository menuItemRepository;
    private final MegaItemRepository megaItemRepository;

    @Override
    public Mono<ResponseEntity<Boolean>> create(ReqMenuCreateDTO entity, String userId) {
      return Mono.just(entityRepository.save(entity.map(userId)))
          .flatMap(createdEntity -> Mono.just(ResponseEntity.ok().body(true))
          )
          .defaultIfEmpty(ResponseEntity.ok().body(false));
    }

    @Transactional
    @Override
    public Mono<ResponseEntity<Boolean>> update(String id, ReqMenuUpdateDTO entity) {

      Mono.just(entityRepository.update(id, entity.getTitle(), entity.getBanner(), entity.getDescription())).subscribe();
      Mono.just(entityRepository.deleteRoleMenu(id)).subscribe();
      Print.print(title, entity);

      if (entity.getRoleGroupIdSet() != null && !entity.getRoleGroupIdSet().isEmpty())
        for (String roleId : entity.getRoleGroupIdSet()) {
          Mono.just(entityRepository.updateRoleMenu(id, roleId)).subscribe();
        }
      return Mono.just(ResponseEntity.ok().body(true));

    }
  .
  .
  .
  .
  .
  package org.sayar.layout.repository.menu;


  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.sayar.layout.repository.menu.dto.ResRoleGetListRepoDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetListDTO;
  import org.sayar.layout.repository.menu.dto.ResMenuGetOneRepoDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetOneDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetPageDTO;
  import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
  import org.springframework.stereotype.Repository;

  import java.util.List;
  import java.util.Optional;

  import org.sayar.layout.domain.Menu;
  import org.springframework.data.domain.Page;
  import org.springframework.data.domain.Pageable;
  import org.springframework.data.jpa.repository.Modifying;
  import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
  import org.springframework.data.repository.query.Param;
  import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

  /**
   * Spring Data SQL Server repository for the Menu entity.
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Repository
  public interface MenuRepository extends JpaRepository<Menu, String> {

    // UPDATE ALL STARTS HERE
    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = UPDATE Menu AS m SET m.title = :title , m.description = :description, m.banner = :banner WHERE m.id = :id)
    Integer update(@Param(id) String id, @Param(title) String title, @Param(description) String description, @Param(banner) String banner);

    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = DELETE FROM layout.Menu_RoleGroup WHERE menuId = :id, nativeQuery = true)
    Integer deleteRoleMenu(@Param(id) String id);

    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = INSERT INTO layout.Menu_RoleGroup (menuId,roleGroupId) VALUES (:menuId,:roleGroupId), nativeQuery = true)
    Integer updateRoleMenu(@Param(menuId) String menuId, @Param(roleGroupId) String roleGroupId);
  }
Oluştur 09/10/2019 saat 23:50
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Aslında bunu çözmek için öğrenmek! Bu durumda ben bir Katıştırılabilir alanın örneğin MenuRoleGroupEmbeddable bir varlık olarak MenuRoleGroup gibi bir alan modeli oluşturmak ve sonra eklemek zorunda ve kullanmak MenuRoleGroup içinde @EmbeddedId alanı oluşturun. Sonra MenuRoleGroupEmbeddable içinde Menüsü ve RoleGroup birincil anahtarı ekleyin.

böylece Bahar Veri JPA Repository uzanır ve ancak ihbar bu tablo bir iki birincil anahtarlar değil sahip olduğunu MenuRoleGroupRepository yaratabilir.

ihbar MenuRoleGroup içinde MenuRoleGroupEmbeddable alan ilişkisi ancak Menüsü ve RoleGroup sahip olmadığını hem MenuRoleGroupEmbeddable modeli ile @ManyToOne ilişkisi var.

Burada bir örnektir.

package org.sayar.wms.domain.Menu;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;
import org.hibernate.annotations.GenericGenerator;
import org.sayar.wms.base.general.domain.GeneralDomain;
import org.sayar.wms.constants.SchemaList;
import org.sayar.wms.domain.container.Container;
import org.sayar.wms.domain.product.ProductContainerEmbeddable;
import org.springframework.data.annotation.Transient;

import javax.persistence.*;
import java.util.Date;


@Setter
@Getter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
@Entity(name = MenuRoleGroup.TABLE_NAME)
@Table(name = MenuRoleGroup.TABLE_NAME, schema = SchemaList.WMS)
public class MenuRoleGroup {

  @Transient
  public final static String TABLE_NAME = "MenuRoleGroup";

  public class CN {
    public final static String startDate = "startDate";
  }

  @EmbeddedId
  private MenuRoleGroupEmbeddable menuRoleGroupEmbeddable;

  @JoinColumn(name = CN.startDate, referencedColumnName = GeneralDomain.GCN.id)
  private Date startDate;

}


package org.sayar.wms.domain.Menu;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;
import org.sayar.wms.base.general.domain.GeneralDomain;
import org.sayar.wms.domain.container.Container;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Embeddable;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import java.io.Serializable;
import java.util.Set;

/**
 * This domain for store and transfer Warehouse
 *
 * @author masoud
 */
@Setter
@Getter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
@Embeddable
public class ProductContainerEmbeddable implements Serializable {

  public class CN {
    public final static String menuId = "menuId";
    public final static String roleGroupId = "roleGroupId";
  }

  /* Relationships */

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = CN.menu, referencedColumnName = "id")
  private Menu menu;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = CN.roleGroup, referencedColumnName ="id")
  private RoleGroup roleGroup;

  /* Constructors */


  /* Other classes or enumerations */

}

menuId ve roleGroupId Hte MenuRoleGroup varlığın hem birincil anahtarları.

Cevap 25/11/2019 saat 07:35
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more