araçlarında fark yalancı pozitiflik oranı

oy
0

Ben aracı tahmini bir fark yanlış pozitif oranını değerlendirmek için aşağıdaki kodu kullanmaya çalışıyorlar.

sm_n <- 10
dat <- data.frame(b=rep(c(a,b),c(4,6)),
      x = c(0,1,0,0,0,1,0,0,1,1),
      nb=rep(c(4,6),c(4,6)))
dat$y0 <- 1000*dat$x+c(0,0,0,0,1,2,3,400,5000,60000)
## summary(lm(y0~x,data=dat))$r.squared
## dat$Z <- ifelse(dat$b==a,complete_ra(N=4), complete_ra(N=6,m=2))
set.seed(12345)
dat$Z <- block_ra(blocks = dat$b, block_m = c(2,2))
dat$tau <- c(2500,0,2500,0,25000,25000,0,0,0,50000)
dat$y1 <- dat$y0 + dat$tau
trueATE <- with(dat,mean(y1-y0))
trueRankATE <- with(dat,mean(rank(y1)-rank(y0)))
dat$Y <- with(dat,Z*y1 + (1-Z)*y0)
dat$ZF <- factor(dat$Z)
dat %<>% group_by(b) %>% mutate(pi=mean(Z), #prob treated
         nbwt=Z/pi + (1-Z)/(1-pi))

kendi üzerine tahmin çalışıyor ve böylece Z ve başka bir şey arasında hiçbir sistematik ilişki ile yeni bir rasgele atama üretir işlevini yapar. Ben p-değerleri ayıklamak için fonksiyonu çalıştırmayı deneyin Ancak, bir kez ben şu hatayı alıyorum:

'Maçında hata (x, tablo nomatch = 0L) 'eşleme' vektör bağımsız değişkenleri gerektirir'

sorunu 'difference_in_means (Y = newexp (b) blok B = Veri = DAT)' da ortaya görünmektedir

est3 <- difference_in_means(Y~Z,blocks=b,data=dat)

summary(est3) 

newexp <- function(b){
  ## A new random assignment with no systematic relationship between Z and anything else
  Z <- block_ra(blocks = dat$b, block_m = c(2,2))
  return(Z)
}

get_p_val_from_difference_in_means<-function(){
  ## First, shuffle to break the relationship, to make the truth zero
  ## Then, test
  theest <- difference_in_means(Y~newexp(b), blocks=b,data=dat)
  thep <- coef(summary(theest))[1,4]
  thep
}

est3ps <- replicate(1000, get_p_val_from_difference_in_means())

mean(est3ps < .05)
plot(ecdf(est3ps ), ylim = c(0,1), xlim = c(0,1))
abline(0,1)
Oluştur 09/10/2019 saat 23:50
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more