bir XOR testinde bu aşırı oturma veya yetersiz uyum var mı?

oy
0

Ben bir kod temeli inşa ederken ben sadece böyle XOR problemi gibi temel sorunları, benim yükseltmengerekecekti çalışıyorum, aşağıdaki Sinir Ağı kodu var. Bu bir hobi proje.

#include <iostream>
#include <array>
#include <random>
#include <chrono>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <iomanip>

typedef float DataType;
typedef DataType (*ActivationFuncPtr)(const DataType&);

static DataType learningRate = 0.02;
static std::size_t numberEpochs = 1000000;

DataType sigmoid(const DataType& x)
{
  return DataType(1) / (DataType(1) + std::exp(-x));
}

template<typename T>
class Random
{
public:
  T operator()()
  {
    return m_dis(m_mt);
  }

protected:
  static std::mt19937 m_mt;
  static std::uniform_real_distribution<T> m_dis;
};

template<typename T> std::mt19937 Random<T>::m_mt(std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch()).count());
template<typename T> std::uniform_real_distribution<T> Random<T>::m_dis(0,1);

template<std::size_t NumInputs>
class Neuron
{
public:

  Neuron(ActivationFuncPtr activationFunction)
  :
    m_activationFunction(activationFunction)
  {
    Random<DataType> r;
    std::generate(m_weights.begin(),m_weights.end(),[&]()
    {
      return r();
    });
    m_biasWeight = r();
  }

  void FeedForward(const std::array<DataType,NumInputs>& inputValues)
  {
    DataType sum = m_biasWeight;
    for(std::size_t i = 0; i < inputValues.size(); ++i)
      sum += inputValues[i] * m_weights[i];
    m_output = m_activationFunction(sum);

    m_netInput = sum;
  }

  DataType GetOutput() const
  {
    return m_output;
  }

  DataType GetNetInput() const
  {
    return m_netInput;
  }

  std::array<DataType,NumInputs> Backpropagate(const DataType& error,
              const std::array<DataType,NumInputs>& inputValues,
              std::array<DataType,NumInputs+1>& weightAdjustments)
  {
    DataType errorOverOutput = error;
    DataType outputOverNetInput = m_output * (DataType(1) - m_output); // sigmoid derivative

    std::array<DataType,NumInputs> netInputOverWeight;
    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
    {
      netInputOverWeight[i] = inputValues[i];
    }

    DataType netInputOverBias = DataType(1);

    std::array<DataType,NumInputs> errorOverWeight;
    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
    {
      errorOverWeight[i] = errorOverOutput * outputOverNetInput * netInputOverWeight[i];
    }

    DataType errorOverBias = errorOverOutput * outputOverNetInput * netInputOverBias;

    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
    {
      weightAdjustments[i] = errorOverWeight[i];
    }
    weightAdjustments[NumInputs] = errorOverBias;

    DataType errorOverNetInput = errorOverOutput * outputOverNetInput;

    std::array<DataType,NumInputs> errorWeights;
    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
    {
      errorWeights[i] = errorOverNetInput * m_weights[i];
    }

    return errorWeights;
  }

  void AdjustWeights(const std::array<DataType,NumInputs+1>& adjustments)
  {
    for(std::size_t i = 0; i < NumInputs; ++i)
      m_weights[i] = m_weights[i] - learningRate * adjustments[i];
    m_biasWeight = m_biasWeight - learningRate * adjustments[NumInputs];
  }

  const std::array<DataType,NumInputs> GetWeights() const {return m_weights;}
  const DataType& GetBiasWeight() const { return m_biasWeight; }

protected:
  std::array<DataType,NumInputs> m_weights;
  DataType m_biasWeight;

  ActivationFuncPtr m_activationFunction;

  DataType m_output;
  DataType m_netInput;
};

main()
{

  std::array<std::array<DataType,2>,4> inputData = {{{0,0},{0,1},{1,0},{1,1}}};
  std::array<std::array<DataType,1>,4> desiredOutputs = {{{0},{1},{1},{0}}};
  std::array<Neuron<2>*,2> hiddenLayer1 = {{ new Neuron<2>(sigmoid), new Neuron<2>(sigmoid) }};
  std::array<Neuron<2>*,1> outputLayer = {{ new Neuron<2>(sigmoid) }};

  std::cout << std::fixed << std::setprecision(80);

  DataType minError = std::numeric_limits<DataType>::max();
  bool minErrorFound = false;

  std::size_t epochNumber = 0;
  while(epochNumber < numberEpochs && !minErrorFound)
  {
    DataType epochMSE = 0;

    for(std::size_t row = 0; row < inputData.size(); ++row)
    {
      const std::array<DataType,2>& dataRow = inputData[row];
      const std::array<DataType,1>& outputRow = desiredOutputs[row];

      // Feed the values through to the output layer

      hiddenLayer1[0]->FeedForward(dataRow);
      hiddenLayer1[1]->FeedForward(dataRow);

      DataType output0 = hiddenLayer1[0]->GetOutput();
      DataType output1 = hiddenLayer1[1]->GetOutput();

      outputLayer[0]->FeedForward({output0,output1});

      DataType finalOutput0 = outputLayer[0]->GetOutput();

      // if there was more than 1 output neuron these errors need to be summed together first to create total error
      DataType totalError = 0.5 * std::pow(outputRow[0] - finalOutput0,2.f);
      epochMSE += totalError * totalError;

      DataType propagateError = -(outputRow[0] - finalOutput0);

      std::array<DataType,3> weightAdjustmentsOutput;
      std::array<DataType,2> outputError = outputLayer[0]->Backpropagate(propagateError,
                                  {output0,output1},
                                  weightAdjustmentsOutput);

      std::array<DataType,3> weightAdjustmentsHidden1;
      hiddenLayer1[0]->Backpropagate(outputError[0],dataRow,weightAdjustmentsHidden1);

      std::array<DataType,3> weightAdjustmentsHidden2;
      hiddenLayer1[1]->Backpropagate(outputError[1],dataRow,weightAdjustmentsHidden2);

      outputLayer[0]->AdjustWeights(weightAdjustmentsOutput);
      hiddenLayer1[0]->AdjustWeights(weightAdjustmentsHidden1);
      hiddenLayer1[1]->AdjustWeights(weightAdjustmentsHidden2);
    }

    epochMSE *= DataType(1) / inputData.size();

    if(epochMSE >= minError + 0.00000001)
    {
      minErrorFound = true;
    }
    else
      minError = epochMSE;

    ++epochNumber;
  }

  std::cout << std::fixed << std::setprecision(80)
        << \n\n====================================\n
        <<  TRAINING COMPLETE
        << \n\n==================================== << std::endl;
  std::cout << Minimum error: << minError << std::endl;
  std::cout << Number epochs: << epochNumber << / << numberEpochs << std::endl;

  // output tests
  std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
        << \n\n====================================\n
        <<  FINAL TESTS
        << \n\n==================================== << std::endl;

  for(std::size_t row = 0; row < inputData.size(); ++row)
  {
    const std::array<DataType,2>& dataRow = inputData[row];
    const std::array<DataType,1>& outputRow = desiredOutputs[row];
    std::cout << dataRow[0] << , << dataRow[1] << ( << outputRow[0] << ) : ;

    // Feed the values through to the output layer

    hiddenLayer1[0]->FeedForward(dataRow);
    hiddenLayer1[1]->FeedForward(dataRow);

    DataType output0 = hiddenLayer1[0]->GetOutput();
    DataType output1 = hiddenLayer1[1]->GetOutput();

    outputLayer[0]->FeedForward({output0,output1});

    DataType finalOutput0 = outputLayer[0]->GetOutput();

    std::cout << finalOutput0 << std::endl;
  }

  return 0;
}

Çoğu zaman, çıktı şuna benzer, ve sanırım büyük! başarıyı!

====================================
  TRAINING COMPLETE

====================================
Minimum error: 0.00000000106923325748908837340422905981540679931640625000000000000000000000000000
Number epochs: 1000000/1000000


====================================
  FINAL TESTS

====================================
0.00,0.00 (0.00) : 0.01
0.00,1.00 (1.00) : 0.99
1.00,0.00 (1.00) : 0.99
1.00,1.00 (0.00) : 0.01

Process returned 0 (0x0)  execution time : 0.992 s
Press any key to continue.

Ama sonra aşağıdaki çıktı, ben anlamak istiyorum, hangi ara sıra bu overfitting veya yetersiz uyum, yoksa bir yere yanlış bir şey yapmış mı? Bunu nasıl önleyebiliriz?

====================================
  TRAINING COMPLETE

====================================
Minimum error: 0.00787912402302026748657226562500000000000000000000000000000000000000000000000000
Number epochs: 1000000/1000000


====================================
  FINAL TESTS

====================================
0.00,0.00 (0.00) : 0.01
0.00,1.00 (1.00) : 0.50
1.00,0.00 (1.00) : 0.99
1.00,1.00 (0.00) : 0.50

Process returned 0 (0x0)  execution time : 1.024 s
Press any key to continue.
Oluştur 09/10/2019 saat 23:54
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Yanlış bir şey yapmadım. Hatta çağ ve eğitim verilerinin aynı miktarda ağınızı eğitim sonrasında farklı sonuçlar elde dikkat edin. Aşırı oturma yanlış işler ağda daha çağları ve / veya eğitim verilerini kullanmış olsaydı neden olacaktır. Yetersiz uyum bunun tersidir. Sorun birincil eğitim hata işlevi en aza indirirken geri yayılım öğrenme kuralına eğitilmiş bir çok katmanlı sinir ağı küresel minimumu farklı bir yerel minimum karşılaşır olmasıdır. Farklı eğitim oturumları sonra farklı sonuçlar elde neden bazen global bir en küçük vurmak Çünkü, ve o inşaat ok ama yerel minimum vurduğunda çıkışında önemli hata olmadığından beklendiği gibi çalışmaz. Sen yetersiz uyum yok ve overfitting yok. Sen bir büyüklük sırasına göre öğrenme oranını düşürmeye çalışır veya yarım veya değiştirmek eğitim işleviyle az ar başladı. Eğer eğitimli ağ sonra bir bit oynamak ve yeniden eğitmek ya da sadece yeniden eğitmek değil eğer, Tamam o zaman doğrulama geçerse sinir ağları, çok ampirik bir süreç olduğunu bilmek için önemlidir. tasarımlarında için kapalı bir form formül, çözelti ya da tarifi vardır.

Cevap 10/10/2019 saat 00:40
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more