Sükunet BDD - HTTP İstemci Oluşturucu - Vekil Sayı - kurulum NTLM auth nasıl?

oy
0

Merhaba Im Serenity BDD kullanarak yerimden API Testleri çalıştırmak ve güvence dinlendirin çalışıyor ancak vekil ya da bir şey blokları beni ve bana bağlantı zaman aşımı sorunu verir

Sükunet BDD - Restassured kodu:

SerenityRest.rest().given().proxy(proxy_host, proxyPort).auth().basic(xxusernmexx, xxpassword)
    .spec(com.api.utils.ReuseableSpecifications.getGenericRequestSpec())
    .get(bin/userInfo).
    then().
    log().all();

Yukarıdaki kod benim iş Kablosuz bir ağa bağlı benim yerel laptop çalışır. ama benim iş VM (citrix) çalışmıyor

Tek başına Java kullanarak bir istemci içerik oluşturucu bina ve bununla istekleri isabet Ama sonra işe yarıyor. Java kodu:

public class api{

  private HttpClient client; 
  Date expires = null ; 
  String cooki_1 = ; 
  HashMap<String, String> data_Header_1 = new HashMap<String, String>();
  HttpCoreContext localContext ;
  BasicCookieStore cookieStore; 
  HttpClientContext httpClientContext;  
  String proxy_host = xxxxxx.xxxxx.intra; 
  int proxyPort = 8080;


  public api()
  {
    cookieStore = new BasicCookieStore();
    localContext= new HttpCoreContext();
    httpClientContext = HttpClientContext.create();
    Registry<AuthSchemeProvider> authSchemeRegistry = RegistryBuilder.<AuthSchemeProvider>create()
        .register(AuthSchemes.NTLM, new NTLMSchemeFactory())
        .register(AuthSchemes.BASIC, new BasicSchemeFactory())
        .register(AuthSchemes.DIGEST, new DigestSchemeFactory())
        .register(AuthSchemes.SPNEGO, new SPNegoSchemeFactory())
        .register(AuthSchemes.KERBEROS, new KerberosSchemeFactory())
        .build(); 
    httpClientContext.setCookieStore(cookieStore);


    NTCredentials credentials = new NTCredentials(xxusernamexx,xxpasswordxx,null,xxdomainxx );
    CredentialsProvider credProvider = new BasicCredentialsProvider();
    credProvider.setCredentials(new AuthScope(proxy_host, proxyPort), credentials );

    this.client = HttpClientBuilder.create().setProxy(new HttpHost(proxy_host, proxyPort)).setDefaultAuthSchemeRegistry(authSchemeRegistry)
        .setDefaultCredentialsProvider(credProvider).setProxyAuthenticationStrategy(new ProxyAuthenticationStrategy())
        .setRedirectStrategy(new LaxRedirectStrategy()).setDefaultRequestConfig(RequestConfig.custom()
      .setCookieSpec(CookieSpecs.STANDARD).build()).setDefaultCookieStore(cookieStore).build();
    //System.setProperty(java.net.useSystemProxies, true);

    }

  public RestResponse postRequest(String url)
  {
......
}

Bu benim işyeri ..in çalışır (Sanal Makine)

Herkes bana huzur BDD yukarıdaki java kod uygulamak ve güvence sınıfları dinlenmeye nasıl haber verir misiniz

Oluştur 24/10/2019 saat 11:53
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more