.NET Çekirdek 3.0 entegrasyon testlerinde doğrulanmamış istek oluştur

oy
0

Burada yayınlanan NET Çekirdek 2.2 için güzel bir çözüm yoktu https://stackoverflow.com/a/50247041

protected override void ConfigureWebHost(IWebHostBuilder builder)
    {
      builder.ConfigureTestServices(services =>
      {
        services
          .AddMvc(opts => opts.Filters.Add(new AllowAnonymousFilter()));
      });
    }

Anlaşılan o .NET Çekirdek 3.0 çalışmayı durdurdu

Error Message:
  Expected response.StatusCode to be OK, but found Unauthorized.
 Stack Trace:
   at FluentAssertions.Execution.LateBoundTestFramework.Throw(String message)
  at FluentAssertions.Execution.TestFrameworkProvider.Throw(String message)
  at FluentAssertions.Execution.DefaultAssertionStrategy.HandleFailure(String message)
  at FluentAssertions.Execution.AssertionScope.FailWith(Func`1 failReasonFunc)
  at FluentAssertions.Execution.AssertionScope.FailWith(Func`1 failReasonFunc)
  at FluentAssertions.Execution.AssertionScope.FailWith(String message, Object[] args)
  at FluentAssertions.Primitives.ObjectAssertions.Be(Object expected, String because, Object[] becauseArgs)

Herkes yeni .NET Çekirdek için benzer bir çözüm olup olmadığını biliyor mu?

Oluştur 24/10/2019 saat 11:59
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Ben .NET Çekirdek 2.2 altında aynı yöntem kullanılarak yapıldı. Ne Sonunda o .NET Çekirdek 3.0 için çalışmış bulundu dayanmaktadır Mock Kimlik - Entegrasyon Testleri . Ben gibi bir Mock Testi Auth Handler ekledi:

public class TestAuthHandler : AuthenticationHandler<AuthenticationSchemeOptions>
{
  public TestAuthHandler(IOptionsMonitor<AuthenticationSchemeOptions> options, ILoggerFactory logger, UrlEncoder encoder, ISystemClock clock)
    : base(options, logger, encoder, clock)
  {
  }

  protected override Task<AuthenticateResult> HandleAuthenticateAsync()
  {
    var claims = new[] { new Claim(ClaimTypes.Name, "Test user") };
    var identity = new ClaimsIdentity(claims, "Test");
    var principal = new ClaimsPrincipal(identity);
    var ticket = new AuthenticationTicket(principal, "Test");

    AuthenticateResult result = AuthenticateResult.Success(ticket);

    return Task.FromResult(result);
  }
}

Sonra içinde ConfigureTestServicesI'den mantığını değiştirdi

services.AddControllers(options =>
  {
    options.Filters.Add(new AllowAnonymousFilter());
  });

gibi Yetkilendirme İlkesi bir Authentication ekleyip geçersiz kılmak için:

services
  .AddAuthentication("Test")
  .AddScheme<AuthenticationSchemeOptions, TestAuthHandler>("Test", options => { });
services.AddAuthorization(options =>
{
  options.AddPolicy("<Existing Policy Name>", builder =>
  {
    builder.AuthenticationSchemes.Add("Test");
    builder.RequireAuthenticatedUser();
  });
  options.DefaultPolicy = options.GetPolicy("<Existing Policy Name>");
});

Bu şimdi NET Çekirdek 3.0 altında çalışmaya benim testleri izin verdi.

Cevap 07/11/2019 saat 21:39
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more