Nginx HTTPS ve olmayan www tüm trafiği yönlendirmek

oy
0

Ben basit bir mesele olduğunu düşündüm ama onu anlamaya olamayacağım şeyi var. Amacım www olmayan HTTPS sahip olmaktır.

OLMAYAN HTTPS trafiği düzgün yeniden yönlendiriliyor, ama ben çözemiyorum sonuncusu HTTPS olmayan www yönlendirme HTTPS www trafik etmektir.

Working:
http://example.com -> https://example.com 
http://www.example.com -> https://example.com 
https://example.com (no redirect needed)

Not Working:
https://www.example.com -> https://example.com (not working)

server {

    root /var/www/example.com/;
    index index.php index.html index.htm;

    server_name example.com www.example.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
    location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
  }


  listen [::]:443 ssl ipv6only=on; # managed by Certbot
  listen 443 ssl; # managed by Certbot
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; # managed by Certbot
  include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
  ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

}

server {

  if ($host = www.example.com) {
    return 301 https://example.com$request_uri;
  } # managed by Certbot


  if ($host = example.com) {
    return 301 https://example.com$request_uri;
  } # managed by Certbot
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name example.com www.example.com;
  return 404; # managed by Certbot
}
Oluştur 13/01/2020 saat 21:52
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Ben SSL sunucu bloğunda ise ifadesi eksikti Yani

Katma:

if ($host = www.example.com) {
    return 301 https://example.com$request_uri;
  } # managed by Certbot
Cevap 13/01/2020 saat 22:51
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more