Döngü bir tablo içinden ve SHA256 base64 karma ile bir alan kodlamak

oy
-1

Şu anda kendi SHA256 base64 şifresi ile bir düz metin parolası içeren bir sütun güncellemeniz gerekir. Ben her kayıt döngü için bir imleç kullanıyorum bunu ve parolayı kodlamak ama idamından sonra tüm kayıtlar aynı kodlanmış şifreyi sahip olmak.

DECLARE @hash AS VARBINARY(128); 
DECLARE @h64 AS VARCHAR(128);
DECLARE @pass AS VARCHAR(500);
DECLARE @id AS INTEGER;

DECLARE cursor1 CURSOR 
  FOR SELECT [ID] FROM dbo.Table
OPEN cursor1
FETCH NEXT FROM cursor1 INTO @id
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
  BEGIN  
    SET @pass = (SELECT [Password] FROM dbo.Table WHERE ID = @id);
    SET @hash = HASHBYTES('SHA2_256', @pass);
    SET @h64 = CAST(N'' AS xml).value('xs:base64Binary(sql:variable(@hash))', 'varchar(128)');
    UPDATE dbo.Table SET [Password] = @h64;     
    FETCH NEXT FROM cursor1 INTO @id; 
  END;
DEALLOCATE cursor1;
Oluştur 19/03/2020 saat 21:58
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more