Bağlantılı Listesi'ni kullanarak Hanoi Kulesi sonuçlarını yazdırmak için Fail

oy
-1

Ben bir atama problemi için tek başına bağlantılı yapısını kullanarak Hanoi Kulesi uygulamak çalışıyorum. Ben hata mesajı Yığın sınıfının altında isEmpty () yönteminde belirtilen Yığın Boşalma alıyorum. Ben ana yönteminde 3 olarak num_of_disks örneğini zaman aşağıdakileri görmek umuyorum:

kule C kule disketi 1 taşı

kule B'ye kule disketi 2 Taşı

Kule B kule C 1 diskini hareket

class Stack {
  private Node top;

  class Node {
    int data;
    Node next;

    Node(Stack stack) {
      stack = new Stack();
    }
  }
  public boolean isEmpty(Stack stack) {
    if(stack.top == null)
      return true;
    else
      return false;
  }
  public int push(Stack stack, int value) {
    Node newNode = new Node(stack);

    newNode.data = value;
    newNode.next = top;
    top = newNode;

    return newNode.data;
  }
  public int pop(Stack stack) {
    int temp = 0;

    if(isEmpty(stack)) {
      System.out.println(Stack underflow);
      System.exit(1);
    }
    else {
      temp = top.data;
      top = top.next;
    }
    return temp;
  }
  public void show(Stack stack) {
    Node currentNode = top;

    while(currentNode.next != null) {
      System.out.print(currentNode.data + => );
      currentNode = currentNode.next;
    }
    System.out.print(currentNode.data);
  }
}
class TOH {
  private Stack stk;

  TOH() {
    stk = new Stack();
  }

  void moveDisksBetweenTwoPoles(Stack src, Stack dest, char s, char d) { 
    int pole1TopDisk = stk.pop(src); 
    int pole2TopDisk = stk.pop(dest); 

    if (pole1TopDisk == 0) { 
      stk.push(src, pole2TopDisk); 
      moveDisk(d, s, pole2TopDisk); 
    } 
    else if (pole2TopDisk == 0) { 
      stk.push(dest, pole1TopDisk); 
      moveDisk(s, d, pole1TopDisk); 
    } 
    else if (pole1TopDisk > pole2TopDisk) { 
      stk.push(src, pole1TopDisk); 
      stk.push(src, pole2TopDisk); 
      moveDisk(d, s, pole2TopDisk);
    } 
    else { 
      stk.push(dest, pole2TopDisk); 
      stk.push(dest, pole1TopDisk); 
      moveDisk(s, d, pole1TopDisk); 
    } 
  } 

  void moveDisk(char fromPeg, char toPeg, int disk) { 
    System.out.println(Move disk + disk + 
             from + fromPeg + to + toPeg); 
  } 
  void loadstartTower(int num_of_disks, Stack src) {
    for(int i = num_of_disks; i >= 1; i--) {
      stk.push(src, i);
    }
  }
  int totNumOfMoves(int num_of_disks) {
    int total_num_of_moves = (int)(Math.pow(2, num_of_disks) - 1);
    return total_num_of_moves;
  }
  void tohIterative(int num_of_disks, Stack src, Stack aux, Stack dest) { 
    int i, total_num_of_moves; 
    char s = 'A', d = 'B', a = 'C'; 

    if (num_of_disks % 2 == 0) { 
      char temp = d; 
      d = a; 
      a = temp; 
    } 

    loadstartTower(num_of_disks, src);

    for (i = 1; i <= totNumOfMoves(num_of_disks); i++) {
      if (i % 3 == 1) 
       moveDisksBetweenTwoPoles(src, dest, s, d); 

      else if (i % 3 == 2) 
       moveDisksBetweenTwoPoles(src, aux, s, a); 

      else if (i % 3 == 0) 
       moveDisksBetweenTwoPoles(aux, dest, a, d); 
    } 
  } 
}
public class Main {
  public static void main(String[] args) { 
    int num_of_disks = 3; 

    TOH ob = new TOH(); 
    Stack src = new Stack();
    Stack dest = new Stack();
    Stack aux = new Stack(); 

    ob.tohIterative(num_of_disks, src, aux, dest);

  } 
}

Herhangi bir yardım çok takdir edilmektedir. Şimdiden teşekkürler!

Oluştur 19/03/2020 saat 21:58
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more